top of page
  • gusanosdelamemoria

Poema para Antonio Vivar Díaz

Hubert Matiúwàa

Fotografía: Lenin Mosso


Àjngáa rí màrma’áan akiáan ló’ gàjnè dxáma Ta Savi Antonio Vivar Díaz.


Akuán bègò


Nìgùwáán akuán ná xtóo xtámañà’,

judéé dùùn nìgùwéé khamí nìyáxììn rí tsíngìnuu èwè,

tsí ìwá nìkhí jàyá a’wáa tátà bègò,

Toño,

ikháán itsúu ngo’xó khamí ìdúú àñà’;

nìgùwáán nùndá’èe rí màgumá mbáníi xtàngòò,

¡dxáma!

tsígòo ru’wa, go’óò gòn’, ñawún màthá.


Rìxíi nìráxíi jga’niúun à’guàán,

náa rìgá xkamíxàa khamí nèné tsakúràmáa jùbà’ gájmàá iná, ìxí khamí yàja.


Nìxná mijúún ñò’òn xkhóto dùùn,

nàkí mi’chá ní’tsièe inuu numbaa rí nà’tháan mbí’yá.En memoria del Ta Savi Antonio Vivar Díaz.


Hormigas rayo


Volvieron las hormigas en la piel del encino rojo,

cargadas de nubes levantaron la tristeza del hambre,

el más viejo traía tu voz de rayo,

Toño,

la piedra del caracol y el ojo de venado;

regresaron a pedir justicia,

¡Muchacho!

semilla de lluvia,

casa de luna, brazo de río.


Ayer preguntaron al vestido de estrella,

dónde tu sombra se sienta y santiguaron la tierra con hojas, maíz y frijol.


Preocupado el pájaro corta nube,

esta mañana danzó en el cielo que escribe tu nombre.


55 views0 comments

留言


bottom of page