top of page

Las sombrereras de Tsítsídiin / Ìjín gò´ò Tsínsídiín tsí nònè xtédè
Hubert Matiúwàa

gusano_lectura_2.png

Las arañas se llevaron su voz

para hacer casas en las palmas,

tejieron su lengua en cada hoja

que se asoma en los caminos,

la criaron cuando su mamá la abandonó,

jugaron con ella cuando su papá

se encerraba en las cantinas.

A cosquillas le arrancaban el llanto,

juntaban su saliva para bañar a las ramas

y le dieran su secreto.

A las serpientes que se le enroscaban,

las espantaban con sus cuerpos peludos.

La mañana en que los carroñeros la robaron,

hicieron una sonaja

para que su voz bajara de los árboles

a vivir en sus afiladas patas.

Nìtsìmuùn gà'wò júyà a'wóò ná ñawúun ixè ida,

niniì xèlún khamí nixmíí àkuìin nè ná inuu iná

rí frígu ná jambàà rí naka tsídií,

gà'wò ne'nè mbájáà nákhí nìwànùún è'nè rúdúùn,

nitsíín gàjmàá nindxóò,

nákhí anúùn nàkà ná gu'wá ná rígà iya najngàà.

Ídò nàmbìyèè' nàgùmaà xíngíí ènè gà'wò,

rí màgóo màxnáà àkuìin ixè ida rí mamañuù majníí xtédè,

gà'wò nitsúwáàn inuù nè gàjmàá iya dáo,

mí ídò naguwá àbò' ná rìgà,

gà'wò nònè mí'ñúún xkwè, numuu rí xó adii ñajún.

Mi'txà rí nigumàa kúwáà' ènè xàbò dxá'an,

nenè gà'wò mbá mbéka rí mandxá'wàá a'wóò,

rí magathàà nè inuu ixè maxtáà nè nakhúún,

mí magrigoò nè gàjmàa nindxúun inuu numbaa.

TSÍTSÍDIÍN-2021.png
bottom of page