top of page

Entre escarabajos /
Xùkú Xùwàá

gusano_lectura_2.png

Nàmbra’toò rì’yúù mbrákha inuu pátsí
numuu rí nandoò rí gíñúú júbà
màxkhaxiì iya ndawoò,
ná tsuwan inuu àjmuù nakhùú
nàxu’daà xè’ ndatàwun
rí nàmbiyà’ waboo gàjmàá akwiìn jùbà’.
Nàganú xùkú xkhuun,
nàri’ìi xtáya,
na’ni níjnií ina rí rudu
nà’ñaà xkwe asndo nojndoo
iya idu ràjùn rè’è.
Na’ni mì’ñuu
inuu rè’è tsúyaá
ne’ne mbijwà ñawún
rí màrakwaà tsígoo awùún xùkú xùwàá.

 

Entre escarabajos.png

bottom of page